سرور مجازی آذربایجان

سرور مجازی آذربایجان

VPS AZ-1GB 0 موجود است
 • 700MHZ CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 20GB SSD NVME DISK
 • 500GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
VPS AZ-2G 0 موجود است

تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری

 • 1200MHZ CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 1000GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
VPS AZ-4G

تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری

 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 2000GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
VPS AZ-8G

تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری

 • 4000MHZ CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 150GB SSD NVME DISK
 • 4000GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
VPS AZ-16G

تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری

 • 6000MHZ CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 300GB SSD NVME DISK
 • 6000GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه