کارت خرید

♦️سرور مجازی خارج | 10Gbps

♦️سرور مجازی خارج | 10Gbps

X-VDS-KVM-10Gbps-1GB
شروع از
699,000 تومان
ماهانه
1گیگابایتRam
1 هستهCPU
40 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-2GB
شروع از
799,000 تومان
ماهانه
2گیگابایتRam
1 هستهCPU
20 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-4GB
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
4گیگابایتRam
2 هستهCPU
30 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-8GB
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
8گیگابایتRam
4 هستهCPU
60 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-16GB
شروع از
3,999,000 تومان
ماهانه
16گیگابایتRam
8 هستهCPU
90 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-32GB
شروع از
6,999,000 تومان
ماهانه
32گیگابایتRam
16 هستهCPU
200 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-64GB
شروع از
9,999,000 تومان
ماهانه
64گیگابایتRam
24 هستهCPU
500 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-128GB
شروع از
14,999,000 تومان
ماهانه
128گیگابایتRam
24 هستهCPU
1000 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-KVM-10Gbps-256GB
شروع از
19,999,000 تومان
ماهانه
256گیگابایتRam
24 هستهCPU
2000 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
10Gbps آپلینک(شبکه)
✅IPv4&V6 IP
✅آلمان،فرانسه،آمریکا،هلند،ترکیه،ژاپن،انگلیس و..
✅تخفیف ویژه تمدید و سفارش یکساله
✅تحویل فوری
سفارش دهید