شروع از
290,000 تومان
ماهانه
VDS-IR--1GB (0 موجود است)
CPU
1000MHZ
RAM
1GB
DISK
10GB
Bandwidth
100GB
شروع از
390,000 تومان
ماهانه
VDS-IR--2GB
CPU
1500MHZ
RAM
2GB
DISK
20GB
Bandwidth
250GB
شروع از
590,000 تومان
ماهانه
VDS-IR--4GB
CPU
2000MHZ
RAM
4GB
DISK
40GB
Bandwidth
500GB
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
VDS-IR-8GB
CPU
3000MHZ
RAM
8GB
DISK
80GB
Bandwidth
1000GB
شروع از
1,499,000 تومان
ماهانه
VDS-IR--16GB
CPU
4000MHZ
RAM
16GB
DISK
100GB
Bandwidth
2000GB