سرور مجازی ایران از 8 دیتاسنتر داخلی

لطفا قبل از خرید مشاوره رایگان بگیرید یا سرور تست تهیه کنید.

24Hr VPS TEST 0 موجود است
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 100GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
 • 24Hr Expire Time
VPS IR-1G

*پیشنهاد ویژه ترافیک نامحدود (مرحله بعد سفارش کلیک کنید )

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 10GB SSD OR 20GB SATA DISK
 • 50GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-2G
 • 1000MHZ CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 20GB SSD OR 40GB SATA DISK
 • 50GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-4G
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 40GB SSD OR 80GB SATA DISK
 • 100GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-8G
 • 3000MHZ CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD OR 100GB SATA DISK
 • 150GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-16G
 • 4000MHZ CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 100GB SSD OR 200GB SATA DISK
 • 200GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS