سرور مجازی خارج از 12دیتاسنتر مطرح جهان

لطفا قبل از خرید مشاوره رایگان بگیرید یا سرور تست تهیه کنید.

48Hr VPS TEST 0 موجود است
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 100GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
 • 48Hr Expire Time
VPS Cloud PL-1
 • 2000MHZ CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 10GB SSD NVME DISK
 • 1.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS Cloud PL-2
 • 1000MHZ CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 20GB SSD NVME DISK
 • 2.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS Cloud PL-4G
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 40GB SSD NVME DISK
 • 5.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS Cloud PL-6G
 • 2000MHZ CPU
 • 6GB DDR4 RAM
 • 60GB SSD NVME DISK
 • 5.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS Cloud PL-8G
 • 3000MHZ CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 80GB SSD NVME DISK
 • 10.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS Cloud PL-16G
 • 4000MHZ CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 100GB SSD NVME DISK
 • 10.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS