سرور اختصاصی ترکیه ( Dedicated Turkey)

سرور اختصاصی ترکیه از منطقه اروپایی و آسیایی استانبول

Dedina TR100-A

* special offer *

 • Intel Cori5 CPU
 • 8GB RAM
 • 240GB SSD DISK
 • Unlimited Bandwidth
 • 100Mbps Connection
 • 1 IP
 • 59$ Price
Dedina TR100-C

99$

 • Xeon1220 v3 CPU
 • 32GB RAM
 • A DISK
 • Unlimited Bandwidth
 • 100Mbps Connection
 • 1 IP
Dedina TR200-A

185$

 • Intel Xeon E5-2620 v3 CPU
 • 32GB RAM
 • 2 x 300 GB 10K SAS DISK
 • 10TB Bandwidth
 • 1000Mbps Connection
 • 1 IP
Dedina TR200-B

249$

 • Intel Xeon E5-2620 v3 CPU
 • 64GB RAM
 • 2 x 1TB SSD DISK
 • 10TB Bandwidth
 • 1000Mbps Connection
 • 1 IP