سرور اختصاصی ترکیه ( Dedicated Turkey)

Ded Tr P1

جهت سفارش و تمدید سه ماهه 5 ای پی رایگان ارائه می گردد.
مالیات 18درصد ترکیه برای کاربران این مجموعه 0 می باشد.
هزینه ای پی اضافه 2دلار
کلیه سخت افزارها قابل اپگرید می باشند.

 • Intel Q67 CPU
 • 8GB RAM
 • 240GB SSD DISK
 • 10TB Bandwidth
 • 100Mbps up 1Gbps Connection
 • 1 IP
 • 79$ Price
Ded Tr P3

جهت سفارش و تمدید سه ماهه 5 ای پی رایگان ارائه می گردد.
مالیات 18درصد ترکیه برای کاربران این مجموعه 0 می باشد.
هزینه ای پی اضافه 2دلار
کلیه سخت افزارها قابل اپگرید می باشند.

 • Xeon 1230 v2 CPU
 • 16GB RAM
 • 2 X 1 TB SATA DISK
 • 10TB Bandwidth
 • 100Mbps up 1Gbps Connection
 • 1 IP
 • 89$ Price
Ded Tr P4

جهت سفارش و تمدید سه ماهه 5 ای پی رایگان ارائه می گردد.
مالیات 18درصد ترکیه برای کاربران این مجموعه 0 می باشد.
هزینه ای پی اضافه 2دلار
کلیه سخت افزارها قابل اپگرید می باشند.

 • Xeon 1230 v2 CPU
 • 16GB RAM
 • 2 X 480 GB SSD DISK
 • 10TB Bandwidth
 • 100Mbps up 1Gbps Connection
 • 1 IP
 • 99$ Price
Ded Tr P5

جهت سفارش و تمدید سه ماهه 5 ای پی رایگان ارائه می گردد.
مالیات 18درصد ترکیه برای کاربران این مجموعه 0 می باشد.
هزینه ای پی اضافه 2دلار
کلیه سخت افزارها قابل اپگرید می باشند.

 • E5-2620 v3 CPU
 • 32 GB DDR4 RAM
 • 2 x 300 GB[10K SAS Disk] DISK
 • 10TB Bandwidth
 • 1Gbps Connection
 • 1 IP
 • 189$ Price