سرور مجازی ایران های وب(VPS-HiWeb)

VDS-IR-Hiweb-1GB
 • 1000MHZ CPU
 • 1GB RAM
 • 10GB DISK
 • 250 Bandwidth
VDS-IR-Hiweb-2GB
 • 1500MHZ CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB DISK
 • 500 Bandwidth
VDS-IR-Hiweb-4GB
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB Bandwidth
VDS-IR-Hiweb-8GB
 • 3000MHZ CPU
 • 8GB RAM
 • 80GB DISK
 • 2000GB Bandwidth
VDS-IR-Hiweb-16GB
 • 4000MHZ CPU
 • 16GB RAM
 • 100GB DISK
 • 5000GB Bandwidth