سرور مجازی ایران از 8 دیتاسنتر داخلی

لطفا قبل از خرید مشاوره رایگان بگیرید یا سرور تست تهیه کنید.

VPS IR-1G

*پیشنهاد ویژه ترافیک نامحدود (مرحله بعد سفارش کلیک کنید )

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB RAM
 • 10G DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-2G

پیشنهاد ویژه ترافیک نامحدود (مرحله بعد سفارش کلیک کنید )

 • 1000MHZ CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 20GB SSD OR 40GB SATA DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-4G

پیشنهاد ویژه ترافیک نامحدود (مرحله بعد سفارش کلیک کنید )

 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 40GB SSD DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-6G

پیشنهاد ویژه ترافیک نامحدود (مرحله بعد سفارش کلیک کنید )

 • 3000MHZ CPU
 • 6GB DDR4 RAM
 • 60GB SSD DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-8G

پیشنهاد ویژه ترافیک نامحدود (مرحله بعد سفارش کلیک کنید )

 • 4000MHZ CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 100GB SSD DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS