سرور مجازی ایران (تحویل فوری KVM )

VPS IR-2G 0 موجود است
 • 1000MHZ CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB SSD DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-4G 0 موجود است
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB RAM
 • 40GB SSD NVME DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-6G 0 موجود است
 • 3000MHZ CPU
 • 6GB RAM
 • 60GB SSD NVME DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-8G 0 موجود است
 • 4000MHZ CPU
 • 8GB RAM
 • 100GB SSD NVME DISK
 • Unlimited 1:10 Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS