شروع از
499,000 تومان
ماهانه
VPS Dubai AUE-3
CPU
1vCPU
RAM
1GB
DISK
10GB SSD
Location
UAE [ Dubai ]
IP
1
شروع از
899,000 تومان
ماهانه
VPS Dubai AUE-2
CPU
1vCPU
RAM
2GB
DISK
20GB SSD
Location
UAE [ Dubai ]
IP
1
شروع از
1,399,000 تومان
ماهانه
VPS Dubai AUE-1
CPU
2vCPU
RAM
4GB
DISK
50GB SSD
Location
UAE [ Dubai ]
IP
1