سرور اختصاصی ایران Dedicated iran

سرور اختصاصی مخابرات(زیرساخت) 2 موجود است
 • Intel Xone 6COR CPU
 • 16GB RAM
 • 2X300GB SAS Disk
 • Unlimited 1:10* Terafic
 • 1 IP
شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی های وب 3 موجود است
 • Intel Xone 6 COR CPU
 • 16GB RAM
 • 2x300GB SAS Disk
 • 1Gbps Uplink
 • Unlimited 1:1 Terafic
 • 1 IP
شروع از
9,999,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید