افزایش تعرفه 9% سرورهای مجازی ترکیه

 

 

اطلاعیه افزایش نرخ سرورهای مجازی ترکیه تا 9% انجام شد.

10th Jul 2021