سرور مجازی گیم

PL1 GAME SERVER IRAN
 • 4COR CPU
 • 4GB RAM
 • 200GB SSHD HDD
 • 50GB Terafic
 • 1Gbit Port Internet
 • 10GBit Port Interanet
 • 1 Internet + 1 Interanet IP
 • NO Anty DDOS
 • ALL OS
 • Ticket / Config
PL2 GAME SERVER IRAN
 • 8COR CPU
 • 8GB RAM
 • 500GB SSHD HDD
 • 100GB Terafic
 • 1Gbit Port Internet
 • 10GBit Port Interanet
 • 1 Internet + 1 Interanet IP
 • NO Anty DDOS
 • ALL OS
 • Ticket / Config
PL3 GAME SERVER IRAN
 • 8COR CPU
 • 8GB ECC RAM
 • 200GB SSD HDD
 • 300GB Terafic
 • 1Gbit Port Internet
 • 10GBit Port Interanet
 • 1 Internet + 1 Interanet IP
 • YES Anty DDOS
 • ALL OS
 • Ticket / Config
PL4 GAME SERVER FRANCE
 • 2COR CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB SSD HDD
 • Unlimited Terafic
 • 1Gbit Port Internet
 • 1 IP
 • YES Anty DDOS
 • ALL OS
 • Ticket / Config
PL5 GAME SERVER FRANCE
 • 8COR CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 200GB SSD HDD
 • Unlimited Terafic
 • 1Gbit Port Internet
 • 1 IP
 • YES Anty DDOS
 • ALL OS
 • Ticket / Config