میزبانی لینوکس حرفه ای خارج

هاست دآریا - 100

فضا | ۱۰۰MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | ندارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 300

فضا | 300MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 500

فضا | 500MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 1000

فضا | 1000MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 2000

فضا | 2000MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 5000

فضا | 5000MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 10.000

فضا | 10.000MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 20.000

فضا | 20.000MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

هاست دآریا - 15.000

فضا | 15.000MB
پهنای باند | نامحدود
دامنه ملی رایگان | دارد
کنترل پنل | دایرکت ادمین
پارک دامین | نامحدود
ساب دامین | نامحدود
تعداد سایت | 1
اکانت FTP | نامحدود
اکانت ایمیل | نامحدود
پایگاه داده | نامحدود
گواهینامه SSL رایگان | ندارد
نسخه PHP7+
نسخه MySQL 5.7
رمز گاری پوشه ها | دارد
دسترسی به DNS Management | دارد
مانیتورینگ دائمی | دارد
پشتیبان گیری اتوماتیک | دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای گروه فناوران شبکه اینترنتی آریاسنتر محفوظ می باشد